Beautiful Food of the World - Uncornered Market
Da Yu Dumplings - Qingdao, China

Da Yu Dumplings - Qingdao, China

Pork, shrimp and leek dumplings at Da Yu's dumpling joint near the No. 6 bathing area in Qingdao. Fresh, delicious and perfectly steamed. Read more about these dumplings and curious menu. © www.uncorneredmarket.com

DPNfooddumplingsChinese foodChinaQingdaoShandongAsian foodNGTFC