Mizdakhan Necropolis, Uzbekistan - Uncornered Market
Mizdakhan Cemetery - Nukus, Uzbekistan

Mizdakhan Cemetery - Nukus, Uzbekistan

Whitewash typical of Uzbek gravesites...Taken at Mizdakhan cemetery in Nukus, Uzbekistan. Read more about our visit to Uzbekistan and tourism in Uzbekistan.

AESNukusMizdakhancemeteryUzbekistanCentral Asia