Alay Mountains - Uncornered Market
Following the Stream, Koshkol Lakes Trek - Alay Mountains, Kyrgyzstan

Following the Stream, Koshkol Lakes Trek - Alay Mountains, Kyrgyzstan

Following the stream up to Koshkol Lakes in the Alay Mountains of Kyrgyzstan.