Alay Mountains - Uncornered Market
Enjoying the Lake Views - Koshkol Lakes Trek, Alay Mountains, Kyrgyzstan

Enjoying the Lake Views - Koshkol Lakes Trek, Alay Mountains, Kyrgyzstan

Talant, our group leader, takes in the Koshkol Lakes - Alay Mountains, Kyrgyzstan.

Alay MountainsKoshkol Lakes trekKyrgyzstanKyrgyzstan trekkingalpine lakehikehikingmountainstrektrekking