Alay Mountains - Uncornered Market
On the Way Down, Koshkol Lakes Trek - Alay Mountains, Kyrgyzstan

On the Way Down, Koshkol Lakes Trek - Alay Mountains, Kyrgyzstan

Making our way down, Koshkol Lakes Trek in the Alay Mountains of southern Kyrgyzstan.

Alay MountainsKoshkol Lakes trekKyrgyzstanKyrgyzstan trekkingalpine lakehikehikingmountainstrektrekking