Alay Mountains - Uncornered Market
Alpine Lake and Mountain Views - Koshkol Lakes Trek, Alay Mountains of Kyrgyzstan

Alpine Lake and Mountain Views - Koshkol Lakes Trek, Alay Mountains of Kyrgyzstan

Dan passes the first alpine lake (of four) of our Koshkol Lakes trek in the Alay Mountains of Southern Kyrgyzstan

Alay MountainsKoshkol Lakes trekKyrgyzstanKyrgyzstan trekkingalpine lakehikehikinglakemountainstrektrekking