Srinagar, Kashmir - Uncornered Market
Shakira (Boat) Driver in Srinagar, India

Shakira (Boat) Driver in Srinagar, India

A shakira (boat) driver in Srinagar, Kashmir, India.

IndiaKashmirKashmir menSrinagarSrinagar shikaramenpeopleshikara