Markha Valley Trek - Ladakh, India - Uncornered Market
Ladakhi Family in Skyu Village - Ladakh, India

Ladakhi Family in Skyu Village - Ladakh, India

Breakfast time with a Ladakhi family in their village of Skyu along the Markha Valley trek in Ladakh, India.

IndiaLadakhi familyLadakhi peopleMarkha ValleyMarkha Valley trekSkyu villagechildrenfamilygrandparentskidsladakhpeople