Markha Valley Trek - Ladakh, India - Uncornered Market
Chorten in the Valley, Day 1 of Markha Valley Trek - Ladakh, India

Chorten in the Valley, Day 1 of Markha Valley Trek - Ladakh, India

Chorten in the valley, day 1 of our Markha Valley Trek in Ladakh, India.

IndiaLadakh hikeLadakh trekLadakh trekkingMarkha ValleyMarkha Valley Day 1Markha Valley trekchortenladakhlandscapetrekking