Trekking in the Gheralta Mountains - Tigray, Ethiopia - Uncornered Market
Ethiopian Orthodox Church Paintings in Maryam Korkor - Tigray, Ethiopia

Ethiopian Orthodox Church Paintings in Maryam Korkor - Tigray, Ethiopia

Ethiopian religious paintings inside Maryam Korkor church in the Gheralta Mountains of Tigray, Ethiopia.