Trekking in the Gheralta Mountains - Tigray, Ethiopia - Uncornered Market
Ethiopian Orthodox Church of Maryam Korkor - Tigray, Ethiopia

Ethiopian Orthodox Church of Maryam Korkor - Tigray, Ethiopia

The Ethiopian Orthodox church of Maryam Korkor built into the rocks of the Gheralta Mountains in Tigray, Ethiopia.