Travel Ideas #4 - Uncornered Market
Yurutse, One House Village - Markha Valley Trek, Ladakh

Yurutse, One House Village - Markha Valley Trek, Ladakh

Yurutse village and valley, day 1 of the Markha Valley Trek in Ladakh, India.

IndiaLadakh hikeLadakh trekkingMarkha ValleyMarkha Valley Day 1Markha Valley trekYurutseladakh