Travel Ideas #4 - Uncornered Market
Trekking from Skyu to Markha - Markha Valley Trek Day 3, Ladakh, India

Trekking from Skyu to Markha - Markha Valley Trek Day 3, Ladakh, India

Trekking through red canyons with blue skies, day 3 of Markha Valley Trek in Ladakh, India.

IndiaLadakh hikeLadakh trekkingMarkha ValleyMarkha Valley Day 3Markha Valley trekcanyonladakhmountainsred rocks