Travel Ideas #4 - Uncornered Market
Trekking from Skyu to Markha - Markha Valley Trek Day 3, Ladakh, India

Trekking from Skyu to Markha - Markha Valley Trek Day 3, Ladakh, India

Mountain landscapes on Day 3 of Markha Valley Trek, Skyu to Markha. Ladakh, India.

IndiaLadakh hikeLadakh trekkingMarkha ValleyMarkha Valley Day 3Markha Valley trekcanyonladakhmountainsred rocks