Travel Ideas #4 - Uncornered Market
Donkey Grazing Under Snowcapped Mountain - Ladakh, India

Donkey Grazing Under Snowcapped Mountain - Ladakh, India

A donkey grazes under the gaze of a snowcapped mountain. Day 4 of Markha Valley Trek, Marhka to Hankar. Ladakh, India.

IndiaLadakh hikeLadakh trekkingMarkha ValleyMarkha Valley Day 4Markha Valley trekdonkeyladakhmountains