Travel Ideas #4 - Uncornered Market
Ladakhi Homestay, Preparing Dinner - Hankar Village, Ladakh

Ladakhi Homestay, Preparing Dinner - Hankar Village, Ladakh

The mother at our homestay in Hankar village begins to prepare vegetables for dinner in the kitchen. Markha Valley Trek, Ladakh, India.

IndiaLadakh hikeLadakh trekkingLadakhi homestayLadakhi kitchenMarkha ValleyMarkha Valley Day 4Markha Valley trekhomestayhomestay familyladakh