Osh, Kyrgyzstan - Uncornered Market
Giant Osh Somsa, How to Eat It - Osh, Kyrgyzstan

Giant Osh Somsa, How to Eat It - Osh, Kyrgyzstan

How to eat a giant Osh somsa. Kyrgyzstan

2918KyrgyzstanOshOsh giant somsaOsh samsaOsh somsafoodosh foodsamsasomsa