Alay Mountains - Uncornered Market
Alpine Lake on Koshkol Lakes Trek - Alay Mountains, Kyrgyzstan

Alpine Lake on Koshkol Lakes Trek - Alay Mountains, Kyrgyzstan

First of the alpine lakes we came across as part of the Koshkol Lakes trek in the Alay Mountains of southern Kyrgyzstan.

Alay MountainsKoshkol Lakes trekKyrgyzstanKyrgyzstan trekkingalpine lakehikehikinglakemountainstrektrekking