Kyoto Photos - Uncornered Market
School Children at Fushimi Inari Shrine - Kyoto, Japan

School Children at Fushimi Inari Shrine - Kyoto, Japan

School children walk the gates at Fushimi Inari Shrine near Kyoto, Japan.

Fushimi Inari ShrineGatesJapanKyotoToriishinto shrineshrinetempletorii gatesvermillion gatesFushimi WardKyoto Prefecture