Bangladesh Sites: Khulna, Bagerhat, Rajshahi, Puthia, Paharpur - Uncornered Market
Bollywood Rickshaw Art in Rajshahi, Bangladesh

Bollywood Rickshaw Art in Rajshahi, Bangladesh

A mosaic of some of the Bollywood inspired bicycle rickshaw art on the streets of Rajshahi, Bangladesh.

rickshawrickshaw artbicycle rickshawBangladeshRajshahi